به طور میانگین:

 
 

سبز ترین سازمان‌ها در نجات درختان

سازمان‌هایی که با استفاده از آدیلار در مصرف کاغذ صرفه جویی نموده و به سهم خود در نجات درختان سهیم شدند
 
 
 
 

سبز ترین سازمان‌ها در صرفه جویی مصرف کاغذ

سازمان‌هایی که با استفاده از آدیلار در مصرف کاغذ صرفه جویی نموده و به سهم خود در نجات درختان سهیم شدند